• [73] Bowen Shi, Benyan Zhang, Yuqing Zhang, Yuqing Gu, Chao Zheng, Jing Yan, Weibo Chen, Fuhua Yan, Jian Ye, and Huan Zhang.

  Multifunctional Gap-Enhanced Raman Tags for Preoperative and Intraoperative Cancer Imaging

  Acta Biomaterialia, 2020.

  [fulltext]
 • [72] Nikolai G. Khlebtsov, Li Lin, Boris N. Khlebtsov, and Jian Ye.

  Gap-enhanced Raman tags: fabrication, optical properties, and theranostic applications

  Theranostics 2019, 10, 2067-2094.

  [fulltext]
 • [71] Yuqing Gu, Chang He, Yuqing Zhang, Li Lin, Benjamin D. Thackray, and Jian Ye.

  Gap-enhanced Raman tags for physically unclonable anticounterfeiting labels

  Nature Communications, 2019, accepted.

  [fulltext]
 • [70] Jing He, Chang He, Chao Zheng, Qian Wang, and Jian Ye.
  Plasmonic Nanoparticle Simulations and Inverse Design Using Machine Learning
  Nanoscale, 2019, 11, 17444-17459.

  [fulltext]
 • [69] Yuqing Zhang, Yuqing Gu, Jing He, Benjamin D. Thackray, and Jian Ye.
  Ultrabright gap-enhanced Raman tags for high-speed bioimaging
  Nature Communications, 2019, 10, 3905.

  [fulltext]
 • [68] Yovan de Coene, Olivier Deschaume, Yuqing Zhang, Arne Billen, Jing He, Stephanie Sere, Stefan Knoppe, Stijn Van Cleuvenbergen, Thierry Verbiest, Koen Clays, Jian Ye, and Carmen Bartic.
  Enhancement of Nonlinear Optical Scattering by Gold Nanoparticles through Aggregation‐Induced Plasmon Coupling in the Near‐Infrared
  ChemPhysChem, 2019, 13, 1765-1774.

  [fulltext]
 • [67] Zhixiang Ye, Li Lin, Ziyang Tan, Yu-jia Zeng, Shuangchen Ruan, and Jian Ye. 

  Sub-100 nm multi-shell bimetallic gap-enhanced Raman tags

  Applied Surface Science, 2019, 1058-1067.

  [fulltext]
 • [66] Ziyang Tan, Yuqing Zhang, Benjamin D. Thackray, and Jian Ye.

  Improvement of surface-enhanced Raman scattering detection and imaging by multivariate curve resolution methods

  Journal of Applied Physics, 2019, 125, 173101.

  [fulltext]
 • [65] Xiulong Jin, Jing He, and Jian Ye.

  Nanotriangle-based gap-enhanced Raman tags for bioimaging and photothermal therapy

  Journal of Applied Physics, 2019, 125, 073102

  [fulltext]
 • [64] Fenglei Shi, Jing He, Baiyu Zhang, Jiaheng Peng, Yanling Ma, Wenlong Chen, Fan Li, Yong Qin, Yang Liu, Wen Shang, Peng Tao, Chengyi Song, Tao Deng, Xiaofeng Qian, Jian Ye and Jianbo Wu.

  Plasmonic-Enhanced Oxygen Reduction Reaction of Silver/Graphene Electrocatalysts

  Nano Letters, 2019, 19, 1371-1378

  [fulltext]
 • [63] Deepanjali Dattatray Gurav Yi (Alec) Jia Jian Ye and  Kun Qian.

  Design of plasmonic nanomaterials for diagnostic spectrometry

  Nanoscale Advances, 2019, 1, 459-469

  [fulltext]
 • [62] Weitao Yang, Zhixiang Ye, Tao Liang, Jian Ye, and Hongzheng Chen.

  Facilitate charge transfer at donor/acceptor interface in bulk heterojunction organic photovoltaics by two-dimensional nanoflakes

  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2019, 75-82

  [fulltext]
 • [61] Xin Jiang, Ziyang Tan, Li Lin, Jing He, Chang He, Benjamin D. Thackray, Yuqing Zhang, and Jian Ye.

  Surface-Enhanced Raman Nanoprobes with Embedded Standards for Quantitative Cholesterol Detection

  Small methods, 2018, 2, 1800182

  [fulltext]
 • [60] Yuanyuan Qiu, Yuqing Zhang, Mingwang Li, Gaoxian Chen, Chenchen Fan, Kai Cui, Jianbo Wan, Anpan Han, Jian Ye, and Zeyu Xiao.

  Intraoperative Detection and Eradication of Residual Microtumors with Gap-Enhanced Raman Tags

  ACS nano, 2018, 12, 7974–7985

  [fulltext]
 • [59] Haiyang Su, Tingting Liu, Lin Huang, Jingyi Huang, Jing Cao,Hengquan Yang, Jian Ye, Jian Liu and Kun Qian.

  Plasmonic Janus hybrids for detection of small metabolites

  Journal of Materials Chemistry B, 2018, 6, 7280-7287 

  [fulltext]
 • [58] Li Lin, Qiang Zhang, Xiyao Li, Meng Qiu, Xin Jiang, Wei Jin, Hongchen Gu, Dangyuan Lei, and Jian Ye.

  Electron Transport Across Plasmonic Molecular Nanogaps Interrogated with Surface-Enhanced Raman Scattering

  ACS nano 2018, 12, 6492–6503

  [fulltext]
 • [57] Yuqing Zhang, Zhiyang Liu, Benjamin D. Thackray, Zhouzhou Bao, Xia Yin, Fenglei Shi, Jianbo Wu, Jian Ye, Wen Di.

  Intraoperative RamanGuided ChemoPhotothermal Synergistic Therapy of Advanced Disseminated Ovarian Cancers

  Small, 2018, 14, 1801022.

  [fulltext]
 • [56] Liang Hu, Mozhgan N. Amini, Y unyi Wu, Zhengyuan Jin, Jun Yuan, Ruibin Lin, Jiahao Wu, Yanmeng Dai, Haiping He, Yangfan Lu, Jianguo Lu, Zhizhen Ye, Su-Ting Han, Jian Ye, Bart Partoens, Yu-Jia Zeng, and Shuangchen Ruan. 

  Charge Transfer Doping Modulated Raman Scattering and Enhanced Stability of Black Phosphorus Quantum Dots on a ZnO Nanorod

  Advanced Optical Materials, 2018, 6, 1800440.

  [fulltext]
 • [55] Yuqing Gu, Yuqing Zhang, Yi Li, Xiulong Jin, Chengjun Huang, Stefan A. Maier and Jian Ye.

  Raman photostability of off-resonant gap-enhanced Raman tags

  RSC Advances, 2018, 8, 14434-14444.

  [fulltext]
 • [54] Zhouzhou Bao, Yuqing Zhang, Ziyang Tan, Xia Yin, Wen Di, and Jian Ye.

  Gap-enhanced Raman tags for high-contrast sentinel lymph node imaging

  Biomaterials, 2018, 163, 105-115.

  [fulltext]
 • [53] Xiulong Jin , Boris N. Khlebtsov, Vitaly A. Khanadeev, Nikolai G. Khlebtso, and Jian Ye.
  Rational Design of Ultrabright SERS Probes with Embedded Reporters for Bioimaging and Photothermal Therapy
  ACS Applied Materials & Interfaces. 2017, 9(36): 30387-30397.

  [fulltext]
 • [52] Xiang Wei, Zhonghui Liu, Xiulong Jin, Lin Huang, Deepanjali Dattatray Gurav, Xuming Su, Baohong Liu, Jian Ye and Kun Qian.

  Plasmonic nanoshells enhanced laser desorption/ionization mass spectrometry for detection of serum metabolites

  Analytica Chimica Acta. 2017, 950: 147-155.

  [fulltext]
 • [51] Yuqing Zhang, Yuanyuan Qiu, Li Lin, Hongchen Gu, Zeyu Xiao, and Jian Ye.

  Ultraphotostable mesoporous silica-coated gap-enhanced Raman Tags (GERTs) for high-speed bioimaging

  ACS Applied Materials & Interfaces.2017, 9(4): 3995-4005.

  [fulltext]
 • [50] Li Lin , Zhonghui Liu, Xiyao Li, Hongchen Gu and Jian Ye.

  Quantifying the refractive index of a nanometer-thick thiolated molecular layers on nanoparticles

  Nanoscale, 2017, 9(6): 2213-2218.

  [fulltext]
 • [49] Zhonghui Liu  and Jian Ye.

  Highly controllable double Fano resonances in plasmonic metasurfaces

  Nanoscale, 2016, 8(40): 17665-17674.

  [fulltext]
 • [48] Shanshan Wang,Zhonghui Liu, Carmen Bartic, Hong Xu and Jian Ye.

  Improving SERS uniformity by isolating hot spots in gold rod-in-shell nanoparticles

  Journal of Nanoparticle Research,  2016, 18(8): 246.

  [fulltext]
 • [47] Min Xiong, Xiulong Jin and Jian Ye.

  Strong plasmon coupling in self-assembled super-paramagnetic nanoshell chains

  Nanoscale, 2016, 8(9): 4991-4999.

  [fulltext]
 • [46] Yuqing Zhang, Xiaojia Ye, Gengxin Xu, Xiulong Jin, Mengmeng Luan, Jiatao Lou, Lin Wang, Chengjun Huang, Jian Ye.

  Identification and Distinction of Non-small-cell Lung Cancer Cells by Intracellular SERS Nanoprobes

  RSC Advances. 2016, 6(7): 5401-5407.

  [fulltext]
 • [45] Jian Ye, Yan Kong and Cheng Liu.

  Plasmon coupling of magnetic resonances in an asymmetric gold semishell

  Journal of Physics D: Applied Physics.2016, 49(20): 205106.

  [fulltext]
 • [44] Jiaqi Li, Jian Ye, Chang Chen, Yi Li, Niels Verellen, Victor V. Moshchalkov, Liesbet Lagae and Pol Van Dorpe.

  Revisiting the surface sensitivity of nanoplasmonic biosensors

  ACS Photonics,  2015, 2(3): 425-431.

  [fulltext]
 • [43] Li Lin, Hongchen Gu, Jian Ye.

  Plasmonic multi-shell nanomatryoshka particles as highly tunable SERS tags with built-in reporters

  Chemical Communications. 2015, 51(100): 17740-17743.

  [fulltext]
 • [42] Li Lin, Mario Zapata, Min Xiong, Zhonghui Liu, Shanshan Wang, Hong Xu, Andrei G. Borisov, Hongchen Gu, Peter Nordlander, Javier Aizpurua, and Jian Ye.

  Nanooptics of plasmonic nanomatryoshkas: shrinking the size of a core-shell junction to subnanometer

  Nano Letters. 2015, 15(10): 6419-6428.

  [fulltext]
 • [41] Xiulong Jin, Hongfei Yu, Ni Kong, Jiang Chang, Haiyan Li and Jian Ye.

  Superparamagnetic plasmonic nanoshells for improved imaging, separation and seeding of co-cultured cells

  Journal of Materials Chemistry B. 2015, 3(39): 7787-7795.

  [fulltext]
 • [40] Boris N. Khlebtsov, Zhonghui Liu, Jian Ye and Nikolai G. Khlebtsov.

  Au@Ag core/shell cuboids and dumbbells: Optical properties and SERS response

  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, 167, 64.

  [fulltext]
 • [39] Jiaqi Li, Jian Ye, Chang Chen, Lennart Hermans, Niels Verellen, Jef Ryken, Hilde Jans, Wim Van Roy, Victor V. Moshchalkov, Liesbet Lagae and Pol Van Doepe.

  Biosensing using diffractively coupled plasmonic crystals: the Figure of Merit revisited

  Advanced Optical Materials, 2015, 3(2): 176-181.

  [fulltext]
 • [38] Jin, X.; Li, H.; Wang, S.; Kong, N.; Xu, H.; Fu, Q.; Gu, H.; Ye, J.*

  Multifunctional superparamagnetic nanoshells: combining two-photon luminescence imaging, surface- enhanced Raman scattering and magnetic separation

  Nanoscale, 2014, 6, 14360.

  [fulltext]
 • [37] Yang, X.; Liu, W.; Xiong, M.; Zhang, Y.; Liang, T.; Xu, M.*; Ye, J.*; Chen, H.*

  Au Nanoparticles on Ultrathin MoS2 Sheets for Plasmonic Organic Solar Cells

  Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14798.

  [fulltext]
 • [36] Ye, J.*; Lagae, L.

  Preparation of non-spherical particles by shell-shield etching for near-field nanopatterning 

  Nanotechnology, 2014, 25, 275303.

  [fulltext]
 • [35] Wang, S.; Xu, H.*; Ye, J.*

  Plasmonic rod-in-shell nanoparticles for photothermal therapy 

  Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 12275. 

  [fulltext]
 • [34] Khlebtsov, B. N. *; Ithanadeev, V. A.; Ye, J.; Sukhorukov, G. B.;Khlebtsov, N. G.

  Over-growth of Gold Nanorods by Using a Binary Surfactant Mixture

  Langmuir, 2014, 30, 1696.

  [fulltext]
 • [33] Xiong, M.; Ye, J.*

  Reproducibility in surface-enhanced Raman spectroscopy

  J. Shanghai Jiaotong University (Science), 2014, 19, 681.

  [fulltext]
 • [32]. Chen C.*; Ye J.; Li Y.; Lagae, L.; Stakenborg, T.; Van Dorpe, P.

  Detection of DNA Bases and Oligonucleotides in Plasmonic Nanoslits Using Fluidic SERS

  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2013, 19, 4600707. 

  [fulltext]
 • [31] Wen, F.F.#; Ye, J.*,#; Liu, N.#; Van Dorpe, P.; Nordlander, P.; Halas, N.J.

  Plasmon Transmutation: Inducing New Modes in Nanoclusters by Adding Dielectric Nanoparticles

  Nano Letters, 2012, 12, 5020. 

  [fulltext]
 • [30] Mazzucco, S.; Geuquet, N.; Ye, J.; Odile, S.; Van Roy, W.; Van Dorpe, P.; Henrard, L.; Kociak, M.*

  Ultralocal modification of surface plasmons properties in silver nanocubes

  Nano Letters, 2012, 12, 1288.  

  [fulltext]
 • [29] Ye, J.*; Hutchison, J.; Uji-I, H.; Hofkens, J.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Excitation wavelength dependent surface enhanced Raman scattering of 4-aminothiophenol on gold nanorings

  Nanoscale, 2012, 4, 1606.

  [fulltext]
 • [28] Ye, J.* #; Wen, F. #; Sohbani, H.; Lassiter, B.; Van Dorpe, P.; Nordlander, P.; Halas, N.*

  Plasmonic nanoclusters: near field properties of the Fano resonance interrogated with SERS 

  Nano Letters, 2012, 12, 1660.  

  [fulltext]
 • [27] Ye, J.*; Van Dorpe, P.

  Plasmonic behaviors of gold dimers perturbed by single nanoparticle in the gap

  Nanoscale, 2012, 4, 7205.

  [fulltext]
 • [26] Ye, J.*; Van Dorpe, P.

  Nanocrosses with highly tunable double resonances for near-infrared surface-enhanced Raman scattering 

  International Journal of Optics, 2012, 745982. (invited) 

  [fulltext]
 • [25] Huang, C.*; Ye, J.; Wang, S.; Stakenborg, T.; Lagae, L.

  Gold nanorings as a sensitive plasmonicbiosensor for on-chip DNA detection 

  Applied Physics Letters, 2012, 100, 173114. 

  [fulltext]
 • [24] Van Dorpe, P.*; Ye, J.

  Semishells: versatile plasmonic nanoparticles

  ACS Nano, 2011, 5, 6774. (invited)

  [fulltext]
 • [23] Ye, J.*; Lagae, L.; Maes, G.; Van Dorpe, P.

  A versatile method to fabricate particle-in-cavity plasmonic nanostructures

  Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 14394.

  [fulltext]
 • [22] Ye, J.*; Van Dorpe, P.

  Improvement of figure of merit for gold nanobar arrays plasmonic sensors

  Plasmonics, 2011, 6, 665.    

  [fulltext]
 • [21] Van de Broek, B.*; Grandiean, D.; Trekker, J.; Ye, J.; Verstreken, K.; Maes, G.; Borghs, G.; Nikitenko, S.; Lagae, L.; Bartic C.; Temst, K.; Van Bael, M.J.

  Temperature determination of resonantly excited plasmonic branched gold nanoparticles by X-ray absorption spectroscopy 

  Small, 2011, 7, 2498.

  [fulltext]
 • [20] Ye, J.*; Verellen, N.; Van Roy, W.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Plasmonic modes of metallic semishells in a polymer film 

  ACS Nano, 2010, 4, 1457.  

  [fulltext]
 • [19] Ye, J.*; Shioi M.; Lodewijks, K.; Lagae, L.; Kawamura T.; Van Dorpe, P.

  Tuning plasmonic interaction between gold nanorings and a gold film for surface enhanced Raman scattering

   Applied Physics Letters, 2010, 97, 163106. 

  [fulltext]
 • [18] Ye, J.*; Chen, C.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Strong location dependent structure enhanced Raman scattering on individual gold semishell and nanobowl particles

  Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 11222.

  [fulltext]
 • [17] Ye, J.*; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Symmetry breaking induced optical properties of gold open shell nanostructures

  Optics Express, 2009, 17, 23765. 

  [fulltext]
 • [16] Ye, J.*; Van Dorpe, P.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.

  Observation of plasmonic dipolar anti-bonding mode in silver nanoring structures

  Nanotechnology, 2009, 20, 465203.    

  [fulltext]
 • [15] Ye, J.*; Van Dorpe, P.; Van Roy, W.; Lodewijks, K.; De Vlaminck, I.; Maes, G.; Borghs, G.

  Fabrication and optical properties of gold semishells

  the Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 3110.

  [fulltext]
 • [14] Ye, J.*; Van Dorpe, P.; Van Roy, W.; Maes, G.; Borghs, G.

  Fabrication, characterization and optical properties of gold nanobowl submonolayer structures

  Langmuir, 2009, 25, 1822. 

  [fulltext]
 • [13] Ye, J.*; Chen, C.; Van Roy, W.; Van Dorpe, P.; Maes, G.; Borghs, G.

  The fabrication and optical property of silver nanoplates with different thicknesses

  Nanotechnology, 2008, 19, 325702.  

  [fulltext]
 • [12] Ye, J.*; Van de Broek, B.; De Palma, R.; Libaers, W.; Clays, K.; Van Roy, W.; Borghs, G.; Maes, G. 

  Surface morphology changes on silica-coated gold colloids

  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 322, 225. 

  [fulltext]
 • [11] Ye, J.*; Bonroy, K.; Nelis, D.; Frederix, F.; D’Haen, J.; Maes, G.; Borghs, G. 

  Enhanced localized surface plasmon resonance sensing on three-dimensional gold nanoparticles assemblies 

  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 321, 313. 

  [fulltext]
 • [10] Khlebtsov, B. N.; Khanadeyev, V. A.; Ye, J.; Mackowski, D. W.; Borghs, G.; Khlebtsov, N. G.*

  Coupled plasmon resonances in monolayers of metal nanoparticles and nanoshells

  Physical Review B, 2008, 77, 035440.

  [fulltext]
 • [9] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.*

  Synthesis and characterization of a novel electron acceptor - Fluoroperylene diimide

  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese, 2004, 25, 454.   

  [fulltext]
 • [8] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.*

  Effect of fluorination on aggregate structure of perylene diimide

  Chinese Chemical Letters, 2004, 15, 575.

  [fulltext]
 • [7] Ye, J.; Chen, H. Z.; Wang, M.*

  Preparation and characterization of chloroindium phthalocyanine nanoparticles from complexation-mediated solubilization 

  Journal of Materials Science, 2003, 38, 4021. 

  [fulltext]
 • [6] Ye, J.; Chen, H. Z., Wang, M.*

  Enhanced photoconductivity in organic single-layered photoreceptors with bipolar charge transport materials  

  Materials Chemistry and Physics, 2003, 82, 210. 

  [fulltext]
 • [5] Ye, J.; Chen, H. Z.; Shi, M. M.; Wang, M.*

  Recent development of organic electron transport materials

  Progress in Natural Science, 2003, 13, 81. 

  [fulltext]
 • [4] Shi, M. M.; Chen, H. Z.*; Wang, M.; Ye, J.

  Photoconductivity of fluoroperylene diimide/PVK composite

  Synthetic Metals, 2003, 137, 1537. 

  [fulltext]
 • [3] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.* 

  Fluoroperylene diimide: a solube and air-stable electron acceptor   

  Chemical Communications, 2003, 1710.

  [fulltext]
 • [2] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.*

  Excellent ambipolar photoconductivity of PVK film doped with fluoroperylene diimide

  Chemical Physics Letters, 2003, 381, 666.

  [fulltext]
 • [1] Pan, P. D.; Ye, J.; Wang, M.*

  Synergism in photosensitivity for a single-layered photoreceptor comprising crystalline mixture of metal-free phthalocyanine with chloroindium phthalocyanine

  Materials Chemistry and Physics, 2003, 77, 773.

  [fulltext]

Ye Research Group     CopyRight ©2017     Shanghai jiao ICP preparation 20180045