• [120] Binge Deng, Yuqing Zhang, Guangyu Qiu, Jin Li, Linley Li Lin, Jian Ye.

  NIR-II Surface-Enhanced Raman Scattering Nanoprobes in Biomedicine: Current Impact and Future Directions

  Small, 2024, 2402235.

  [fulltext]
 • [119] Chang He, Fugang Liu, Jiayi Wang, Xinyuan Bi, Jiahua Pan, Wei Xue, Xiaohua Qian, Zhou Chen, Jian Ye.

  When surface-enhanced Raman spectroscopy meets complex biofluids: A new representation strategy for reliable and comprehensive characterization

  Analytica Chimica Acta, 2024, 1312, 342767.

  [fulltext]
 • [118] Junqing Yang , Pei Xu, Siyi Wu, Zhou Chen, Shiyan Fang, Haibo Xiao, Fengqing Hu, Lianyong Jiang , Lei Wang, Bin Mo, Fangbao Ding, Linley Li Lin, Jian Ye.

  Raman Spectroscopy for Esophageal Tumor Diagnosis and Delineation using Machine Learning and the Portable Raman Spectrometer

  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2024, 317: 124461.

  [fulltext]
 • [117] Xinyuan Bi, Jiayi Wang, Bingsen Xue, Chang He, Fugang Liu, Haoran Chen, Linley Li Lin, Baijun Dong, Butang Li, Cheng Jin, Jiahua Pan, Wei Xue, and Jian Ye.

  SERSomes for Metabolic Phenotyping and Prostate Cancer Diagnosis

  Cell Reports Medicine, 2024, 5, 101579.

  [fulltext]
 • [116] Xinyuan Bi, Daniel M. Czajkowsky, Zhifeng Shao, and Jian Ye.

  Digital Colloid-Enhanced Raman Spectroscopy by Single-Molecule Counting

  Nature, 2024, 628, 771-775.

  [fulltext]
 • [115] Fugang Liu, Zhirui Sun, Bingyi Li, Jiaqing Liu, Zhou Chen, Jian Ye.

  Surface-Enhanced Raman Scattering Spatial Fingerprinting Decodes the Digestion Behavior of Lysosomes in Live Single Cells

  VIEW, 2024, 20240004. 

  [fulltext]
 • [114] Binge Deng, Yan Wang, Xiangdong Bu, Jin Li, Jingsong Lu, Linley Li Lin, Yaohui Wang, Yao Chen, Jian Ye.

  Sentinel lymph node identification using NIR-II ultrabright Raman nanotags on preclinical models

  Biomaterials, 2024, 308, 122538. 

  [fulltext]
 • [113] Shiyan Fang, Siyi Wu, Zhou Chen, Chang He, Linley Li Lin, and Jian Ye.

  Recent progress and applications of Raman spectrum denoising algorithms in chemical and biological analyses: A review

  Trends in Analytical Chemistry, 2024, 172, 117578

  [fulltext]
 • [112] 张玉敏,王 富,林 俐* ,叶 坚* .

  生物光学成像技术在组织穿透性方面的研究进展

  Journal of Instrumental Analysis, 2024, 43, 1, 19-31. 

  [fulltext]
 • [111] Xinyuan Bi, Li Lin, Zhou Chen, Jian Ye.

  Artificial Intelligence for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

  Small Methods, 2024, 8, 1, 2301243. 

  [fulltext]
 • [110] 邓斌格,林 俐,叶 坚* .

  缝隙增强拉曼探针:制备、光学属性和应用

  光散射学报, 2023, 35, 4, 311-325. 

  [fulltext]
 • [109] Yifan Wu, Yaohui Wang, Chang He, Yan Wang, Jiayi Ma, Yanping Lin, Liheng Zhou, Shuguang Xu, Yumei Ye, Wenjin Yin, Jian Ye, Jingsong Lu.

  Precise diagnosis of breast phyllodes tumors using Raman spectroscopy:Biochemical fingerprint, tumor metabolism and possible mechanism

  Analytica Chimica Acta, 2023, 1283, 341897.

  [fulltext]
 • [108] Haoqiang Xie, Yumin Zhang, Zongyu Wu, Zhouzhou Bao, Li Lin, and Jian Ye.

  Locating Three-Dimensional Position of Deep-Seated SERS Phantom Lesions in Thick Tissues Using Tomographic Transmission Raman Spectroscopy

  ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15, 38, 44665-44675.

  [fulltext]
 • [107] Jin Li, Fugang Liu, Xinyuan Bi, Jian Ye.

  Imaging immune checkpoint networks in cancer tissues with supermultiplexed SERS nanoprobes

  Biomaterials, 2023, 302, 122327.

  [fulltext]
 • [106] Fugang Liu, Tingyu Wu, Ao Tian, Chang He, Xinyuan Bi, Yao Lu, Kai Yang, Weiliang Xia, and Jian Ye.

  Intracellular Metabolic Profiling of Drug Resistant Cells by Surface Enhanced Raman Scattering

  Analytica Chimica Acta, 2023, 1279, 341809.

  [fulltext]
 • [105] Li Lin, Haoqi He, Ruiyang Xue, Yumin Zhang, Ziwen Wang, Shuming Nie, Jian Ye.

  Direct and quantitative assessments of near‑infrared light attenuation and spectroscopic detection depth in biological tissues using surface‑enhanced Raman scattering

  Med-X,2023, 1(1), 9.

  [fulltext]
 • [104] Jin Li, Binge Deng, Jian Ye.

  Fluorescence-free bis(dithiolene)nickel dyes for surface-enhanced resonance Raman imaging in the second near-infrared window

  Biomaterials, 2023, 300, 122211.

  [fulltext]
 • [103] Zongyu Wu, Binge Deng, Yutong Zhou, Haoqiang Xie, Yumin Zhang, Li Lin, and Jian Ye.

  Non-Invasive Detection, Precise Localization, andPerioperative Navigation of In Vivo Deep Lesions UsingTransmission Raman Spectroscopy

  Advanced Science, 2023, 10(24), 2301721.

  [fulltext]
 • [102]Yumin Zhang, Li Lin, Jian Ye.

  A rapid and universal method for depth estimation of lesions in heterogeneous tissues via photosafe ratiometric transmission Raman spectroscopy.

  View, 2023, 4(4), 20230022.

  [fulltext]
 • [101] Xinyuan Bi, Zhening Fang, Binge Deng, Lei Zhou, and Jian Ye.

  Ultrahigh Raman-fluorescence dual-enhancement in nanogaps of sliver-coated gold nanopetals

  Advanced Optical Materials, 2023,11(14), 2300188.

  [fulltext]
 • [100] Yumin Zhang, Ruoyu Chen, Fugang Liu, Peng Miao, Li Lin, and Jian Ye.

  In Vivo Surface-Enhanced Transmission Raman Spectroscopy under Maximum Permissible Exposure: Toward Photosafe Detection of Deep-Seated Tumors

  Small Methods 2023, 7(2), 2201334.

  [fulltext]
 • [99] Wenfang Wang, Bowen Shi, Chang He, Siyi Wu, Lan Zhu, Jiang Jiang, Lingyun Wang, Li Lin, Jian Ye, Huan Zhang.

  Euclidean distance-based Raman spectroscopy (EDRS) for the prognosis analysis of gastric cancer: a solution to tumor heterogeneity.

  Spectrochimica Acta Part A: Molecular, 2023288, 122163.

  [fulltext]
 • [98] Jing He, Wen Pang, Bobo Gu, Xubo Lin,  and Jian Ye.

  The Stiffness-Dependent Tumor Cell Internalization of Liquid Metal Nanoparticles

  Nanoscale, 2022, 14, 16902-16917.

  [fulltext]
 • [97] Akkaranunt Supakijsilp, Jing He, Xubo Lin, and Jian Ye.
  Molecular dynamics simulation insights into the cellular uptake of elastic nanoparticles through human pulmonary surfactant
  RSC Advances, 2022, 12, 24222-24231.

  [fulltext]
 • [96] Haoqi He, Yumin Zhang, Shuo Zhu, Jian Ye, and Li Lin.
  Resonant strategy in designing NIR-II SERS nanotags: a quantitative study
  The Journal of Physical Chemistry C, 2022, 126, 30, 12575-12581.

  [fulltext]
 • [95] Jin Li, Fugang Liu, and Jian Ye.

  Boosting the brightness of thiolated surface-enhanced Raman scattering nanoprobes by maximal utilization of the three-dimensional volume of electromagnetic fields

  The Journal of Physical Chemistry Letters, 2022, 13, 6496-6502.

  [fulltext]
 • [94] Zongyu Wu, Ziwen Wang , Haoqiang Xie, Yiming Wang, Haoqi He, Shuming Nie , Jian Ye and Li Lin.

  Raman-guided bronchoscopy: feasibility and detection depth studies using ex vivo lung tissues and SERS nanoparticle tags

  Photonics 2022, 9, 429.

  [fulltext]
 • [93] Jin Li, Chang He, Haijun Qu, Feng Shen and Jian Ye.

  Five-dimensional unclonable anticounterfeiting orthogonal Raman labels

  Journal of Materials Chemistry C, 2022, 10, 7273-7282.

  [fulltext]
 • [92] Bowen Shi, Dan Li, Weiwu Yao, Wenfang Wang, Jiang Jiang, Ruiheng Wang, Fuhua Yan, Han Liu, Huan Zhang and Jian Ye.

  Multifunctional theranostic nanoparticles for multi-modal imaging-guided CAR-T immunotherapy and chemo-photothermal combinational therapy of non-Hodgkin's lymphoma

  Biomaterials Science, 2022, 10, 2577-2589.

  [fulltext]
 • [91] Jin Li, Fugang Liu, Chang He, Feng Shen, and Jian Ye.

  Orthogonal gap-enhanced Raman tags for interference-free and ultrastable surface-enhanced Raman scattering

  Nanophotonics, 2022, 11, 8, 1549-1560.

  [fulltext]
 • [90] Chang He, Shuo Zhu, Xiaorong Wu, Jiale Zhou, Yonghui Chen, Xiaohua Qian, and Jian Ye.

  Accurate tumor subtype detection with Raman spectroscopy via variational autoencoder and machine learning

  ACS Omega, 2022, 7, 12, 10458-10468.

  [fulltext]
 • [89] Shuo Zhu, Binge Deng, Fugang Liu, Jin Li, Li Lin, and Jian Ye.

  Surface-enhanced Raman scattering bioimaging with an ultrahigh signal-to-background ratio under ambient light

  ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 7, 8876-8887.

  [fulltext]
 • [88] Yao Lu, Li Lin, and Jian Ye.

  Human metabolite detection by surface-enhanced Raman spectroscopy

  Materials Today Bio, 2022, 13, 100205.

  [fulltext]
 • [87] Binge Deng, Yaohui Wang, Yifan Wu, Wenjie Yin, Jinsong Lu, and Jian Ye.

  Raman nanotags-guided intraoperative sentinel lymph nodes precise location with minimal invasion

  Advanced Science, 2022, 9, 2102405.

  [fulltext]
 • [86] Jiao Peng, Li Lin, and Jian Ye.

  Silver nanocubes-based bimetallic core-shell surface-enhanced Raman scattering nanoprobes for cell imaging

  2021 IEEE International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO).

  [fulltext]
 • [85] Zhouzhou Bao, Binge Deng, Yuqing Zhang, Xiaowei Li, Ziyang Tan, Zhuowei Gu, Bobo Gu, Zhifeng Shao, Wen Di, and Jian Ye.

  Ratiometric Raman nanotags enable intraoperative detection of metastatic sentinel lymph node

  Biomaterials, 2021, 276, 121070.

  [fulltext]
 • [84] Qiang Zhang, Danjun Liu, Qun Ren, Nicolae C. Panoiu, Li Lin, Jian Ye, Yang Huang, Shao-Ding Liu, Chi Wah Leung, and Dangyuan Lei.

  Probing electron transport in plasmonic molecular junctions with two-photon luminescence spectroscopy

  Nanophotonics, 2021, 10(9), 2467-2479.

  [fulltext]
 • [83] Li Lin, and Jian Ye.

  Spontaneous Raman and surface-enhanced Raman scattering bioimaging. In: Wei X., Gu B. (eds) Optical Imaging in Human Disease and Biological Research.

  Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 3233. Springer, Singapore, pp177-195, 2021.

  [fulltext]
 • [82] Li Lin, Xinyuan Bi, Yuqing Gu, Fu Wang, and Jian Ye.

  Surface-enhanced Raman scattering nanotags for bioimaging

  Journal of Applied Physics, 2021, 129, 191101. (invited)

  [fulltext]
 • [81] Yao Wang, Cang Chen, Jing He, Yimei Cao, Xiaoxia Fang, Xiaomei Chi, Jingwei Yi, Jiancong Wu, Qingsheng Guo, Hajar Masoomi, Chongzhao Wu, Jian Ye, Hongchen Gu, and Hong Xu.

  Precisely encoded barcodes through the structure‐fluorescence combinational strategy: a flexible, robust, and versatile multiplexed biodetection platform with ultrahigh encoding capacities

  Small, 2021, 2100315.

  [fulltext]
 • [80] Yumin Zhang, Li Lin, Jing He, and Jian Ye.

  Optical penetration of surface-enhanced micro-scale spatial offset Raman spectroscopy in turbid gel and biological tissue

  Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2021, 2141001.

  [fulltext]
 • [79] Chang He, Xiaorong Wu, Jiale Zhou, Yonghui Chen, and Jian Ye.

  Raman optical identification of renal cell carcinoma via machine learning

  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular, 2021, 252, 119520.

  [fulltext]
 • [78] Jing He, Fenglei Shi, Jianbo Wu, and Jian Ye.

  Shape transformation mechanism of gallium-indium alloyed liquid metal nanoparticles

  Advanced Materials Interfaces, 2021, 8, 2001874.

  [fulltext]
 • [77] Li Lin, Weiming Ji, Lu-Wen Zhang, and Jian Ye.

  Atomic insights into the evolution of three-dimensional molecular junctions in plasmonic core-shell nanoparticles

   The Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125, 1865-1873.

    

  [fulltext]
 • [76] Yuqing Gu, Chang He, Fugang Liu and Jian Ye.

  Raman ink for steganography

   Advanced Optical Materials, 2021, 9, 2002038.

  [fulltext]
 • [75] Xinyuan Bi, Yuqing Gu, and Jian Ye.

  Ag-coated Au nanopatels: dual-type single-nanoparticle detection of gap-enhanced resonance Raman tags

   ACS Applied Nano Materials, 2020, 3, 7, 6987–6995.

  [fulltext]
 • [74] Yuqing Gu, Xinyuan Bi, and Jian Ye.

  Gap-enhanced resonance Raman tags for live-cell imaging

  Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8, 6944-6955. (invited)

  This article is part of the themed collection: Journal of Materials Chemistry B Emerging Investigators

  [fulltext]
 • [73] Bowen Shi, Benyan Zhang, Yuqing Zhang, Yuqing Gu, Chao Zheng, Jing Yan, Weibo Chen, Fuhua Yan, Jian Ye, and Huan Zhang.

  Multifunctional Gap-Enhanced Raman Tags for Preoperative and Intraoperative Cancer Imaging

  Acta Biomaterialia, 2020, 104, 210-220.

  [fulltext]
 • [72] Nikolai G. Khlebtsov, Li Lin, Boris N. Khlebtsov, and Jian Ye.

  Gap-enhanced Raman tags: fabrication, optical properties, and theranostic applications

  Theranostics 2020, 10, 2067-2094.

  [fulltext]
 • [71] Yuqing Gu, Chang He, Yuqing Zhang, Li Lin, Benjamin D. Thackray, and Jian Ye.

  Gap-enhanced Raman tags for physically unclonable anticounterfeiting labels

  Nature Communications, 2020, 11, 516.

  [fulltext]
 • [70] Jing He, Chang He, Chao Zheng, Qian Wang, and Jian Ye.
  Plasmonic Nanoparticle Simulations and Inverse Design Using Machine Learning
  Nanoscale, 2019, 11, 17444-17459.

  [fulltext]
 • [69] Yuqing Zhang, Yuqing Gu, Jing He, Benjamin D. Thackray, and Jian Ye.
  Ultrabright gap-enhanced Raman tags for high-speed bioimaging
  Nature Communications, 2019, 10, 3905.

  [fulltext]
 • [68] Yovan de Coene, Olivier Deschaume, Yuqing Zhang, Arne Billen, Jing He, Stephanie Sere, Stefan Knoppe, Stijn Van Cleuvenbergen, Thierry Verbiest, Koen Clays, Jian Ye, and Carmen Bartic.
  Enhancement of Nonlinear Optical Scattering by Gold Nanoparticles through Aggregation‐Induced Plasmon Coupling in the Near‐Infrared
  ChemPhysChem, 2019, 13, 1765-1774.

  [fulltext]
 • [67] Zhixiang Ye, Li Lin, Ziyang Tan, Yu-jia Zeng, Shuangchen Ruan, and Jian Ye. 

  Sub-100 nm multi-shell bimetallic gap-enhanced Raman tags

  Applied Surface Science, 2019, 1058-1067.

  [fulltext]
 • [66] Ziyang Tan, Yuqing Zhang, Benjamin D. Thackray, and Jian Ye.

  Improvement of surface-enhanced Raman scattering detection and imaging by multivariate curve resolution methods

  Journal of Applied Physics, 2019, 125, 173101.

  [fulltext]
 • [65] Xiulong Jin, Jing He, and Jian Ye.

  Nanotriangle-based gap-enhanced Raman tags for bioimaging and photothermal therapy

  Journal of Applied Physics, 2019, 125, 073102.

  [fulltext]
 • [64] Fenglei Shi, Jing He, Baiyu Zhang, Jiaheng Peng, Yanling Ma, Wenlong Chen, Fan Li, Yong Qin, Yang Liu, Wen Shang, Peng Tao, Chengyi Song, Tao Deng, Xiaofeng Qian, Jian Ye and Jianbo Wu.

  Plasmonic-Enhanced Oxygen Reduction Reaction of Silver/Graphene Electrocatalysts

  Nano Letters, 2019, 19, 1371-1378.

  [fulltext]
 • [63] Deepanjali Dattatray Gurav Yi (Alec) Jia Jian Ye and  Kun Qian.

  Design of plasmonic nanomaterials for diagnostic spectrometry

  Nanoscale Advances, 2019, 1, 459-469.

  [fulltext]
 • [62] Weitao Yang, Zhixiang Ye, Tao Liang, Jian Ye, and Hongzheng Chen.

  Facilitate charge transfer at donor/acceptor interface in bulk heterojunction organic photovoltaics by two-dimensional nanoflakes

  Solar Energy Materials and Solar Cells, 2019, 75-82.

  [fulltext]
 • [61] Xin Jiang, Ziyang Tan, Li Lin, Jing He, Chang He, Benjamin D. Thackray, Yuqing Zhang, and Jian Ye.

  Surface-Enhanced Raman Nanoprobes with Embedded Standards for Quantitative Cholesterol Detection

  Small methods, 2018, 2, 1800182.

  [fulltext]
 • [60] Yuanyuan Qiu, Yuqing Zhang, Mingwang Li, Gaoxian Chen, Chenchen Fan, Kai Cui, Jianbo Wan, Anpan Han, Jian Ye, and Zeyu Xiao.

  Intraoperative Detection and Eradication of Residual Microtumors with Gap-Enhanced Raman Tags

  ACS nano, 2018, 12, 7974–7985.

  [fulltext]
 • [59] Haiyang Su, Tingting Liu, Lin Huang, Jingyi Huang, Jing Cao,Hengquan Yang, Jian Ye, Jian Liu and Kun Qian.

  Plasmonic Janus hybrids for detection of small metabolites

  Journal of Materials Chemistry B, 2018, 6, 7280-7287.

  [fulltext]
 • [58] Li Lin, Qiang Zhang, Xiyao Li, Meng Qiu, Xin Jiang, Wei Jin, Hongchen Gu, Dangyuan Lei, and Jian Ye.

  Electron Transport Across Plasmonic Molecular Nanogaps Interrogated with Surface-Enhanced Raman Scattering

  ACS nano 2018, 12, 6492–6503.

  [fulltext]
 • [57] Yuqing Zhang, Zhiyang Liu, Benjamin D. Thackray, Zhouzhou Bao, Xia Yin, Fenglei Shi, Jianbo Wu, Jian Ye, Wen Di.

  Intraoperative RamanGuided ChemoPhotothermal Synergistic Therapy of Advanced Disseminated Ovarian Cancers

  Small, 2018, 14, 1801022.

  [fulltext]
 • [56] Liang Hu, Mozhgan N. Amini, Y unyi Wu, Zhengyuan Jin, Jun Yuan, Ruibin Lin, Jiahao Wu, Yanmeng Dai, Haiping He, Yangfan Lu, Jianguo Lu, Zhizhen Ye, Su-Ting Han, Jian Ye, Bart Partoens, Yu-Jia Zeng, and Shuangchen Ruan. 

  Charge Transfer Doping Modulated Raman Scattering and Enhanced Stability of Black Phosphorus Quantum Dots on a ZnO Nanorod

  Advanced Optical Materials, 2018, 6, 1800440.

  [fulltext]
 • [55] Yuqing Gu, Yuqing Zhang, Yi Li, Xiulong Jin, Chengjun Huang, Stefan A. Maier and Jian Ye.

  Raman photostability of off-resonant gap-enhanced Raman tags

  RSC Advances, 2018, 8, 14434-14444.

  [fulltext]
 • [54] Zhouzhou Bao, Yuqing Zhang, Ziyang Tan, Xia Yin, Wen Di, and Jian Ye.

  Gap-enhanced Raman tags for high-contrast sentinel lymph node imaging

  Biomaterials, 2018, 163, 105-115.

  [fulltext]
 • [53] Xiulong Jin , Boris N. Khlebtsov, Vitaly A. Khanadeev, Nikolai G. Khlebtso, and Jian Ye.
  Rational Design of Ultrabright SERS Probes with Embedded Reporters for Bioimaging and Photothermal Therapy
  ACS Applied Materials & Interfaces. 2017, 9(36): 30387-30397.

  [fulltext]
 • [52] Xiang Wei, Zhonghui Liu, Xiulong Jin, Lin Huang, Deepanjali Dattatray Gurav, Xuming Su, Baohong Liu, Jian Ye and Kun Qian.

  Plasmonic nanoshells enhanced laser desorption/ionization mass spectrometry for detection of serum metabolites

  Analytica Chimica Acta. 2017, 950: 147-155.

  [fulltext]
 • [51] Yuqing Zhang, Yuanyuan Qiu, Li Lin, Hongchen Gu, Zeyu Xiao, and Jian Ye.

  Ultraphotostable mesoporous silica-coated gap-enhanced Raman Tags (GERTs) for high-speed bioimaging

  ACS Applied Materials & Interfaces.2017, 9(4): 3995-4005.

  [fulltext]
 • [50] Li Lin , Zhonghui Liu, Xiyao Li, Hongchen Gu and Jian Ye.

  Quantifying the refractive index of a nanometer-thick thiolated molecular layers on nanoparticles

  Nanoscale, 2017, 9(6): 2213-2218.

  [fulltext]
 • [49] Zhonghui Liu  and Jian Ye.

  Highly controllable double Fano resonances in plasmonic metasurfaces

  Nanoscale, 2016, 8(40): 17665-17674.

  [fulltext]
 • [48] Shanshan Wang,Zhonghui Liu, Carmen Bartic, Hong Xu and Jian Ye.

  Improving SERS uniformity by isolating hot spots in gold rod-in-shell nanoparticles

  Journal of Nanoparticle Research,  2016, 18(8): 246.

  [fulltext]
 • [47] Min Xiong, Xiulong Jin and Jian Ye.

  Strong plasmon coupling in self-assembled super-paramagnetic nanoshell chains

  Nanoscale, 2016, 8(9): 4991-4999.

  [fulltext]
 • [46] Yuqing Zhang, Xiaojia Ye, Gengxin Xu, Xiulong Jin, Mengmeng Luan, Jiatao Lou, Lin Wang, Chengjun Huang, Jian Ye.

  Identification and Distinction of Non-small-cell Lung Cancer Cells by Intracellular SERS Nanoprobes

  RSC Advances. 2016, 6(7): 5401-5407.

  [fulltext]
 • [45] Jian Ye, Yan Kong and Cheng Liu.

  Plasmon coupling of magnetic resonances in an asymmetric gold semishell

  Journal of Physics D: Applied Physics.2016, 49(20): 205106.

  [fulltext]
 • [44] Jiaqi Li, Jian Ye, Chang Chen, Yi Li, Niels Verellen, Victor V. Moshchalkov, Liesbet Lagae and Pol Van Dorpe.

  Revisiting the surface sensitivity of nanoplasmonic biosensors

  ACS Photonics,  2015, 2(3): 425-431.

  [fulltext]
 • [43] Li Lin, Hongchen Gu, Jian Ye.

  Plasmonic multi-shell nanomatryoshka particles as highly tunable SERS tags with built-in reporters

  Chemical Communications. 2015, 51(100): 17740-17743.

  [fulltext]
 • [42] Li Lin, Mario Zapata, Min Xiong, Zhonghui Liu, Shanshan Wang, Hong Xu, Andrei G. Borisov, Hongchen Gu, Peter Nordlander, Javier Aizpurua, and Jian Ye.

  Nanooptics of plasmonic nanomatryoshkas: shrinking the size of a core-shell junction to subnanometer

  Nano Letters. 2015, 15(10): 6419-6428.

  [fulltext]
 • [41] Xiulong Jin, Hongfei Yu, Ni Kong, Jiang Chang, Haiyan Li and Jian Ye.

  Superparamagnetic plasmonic nanoshells for improved imaging, separation and seeding of co-cultured cells

  Journal of Materials Chemistry B. 2015, 3(39): 7787-7795.

  [fulltext]
 • [40] Boris N. Khlebtsov, Zhonghui Liu, Jian Ye and Nikolai G. Khlebtsov.

  Au@Ag core/shell cuboids and dumbbells: Optical properties and SERS response

  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, 167, 64.

  [fulltext]
 • [39] Jiaqi Li, Jian Ye, Chang Chen, Lennart Hermans, Niels Verellen, Jef Ryken, Hilde Jans, Wim Van Roy, Victor V. Moshchalkov, Liesbet Lagae and Pol Van Doepe.

  Biosensing using diffractively coupled plasmonic crystals: the Figure of Merit revisited

  Advanced Optical Materials, 2015, 3(2): 176-181.

  [fulltext]
 • [38] Jin, X.; Li, H.; Wang, S.; Kong, N.; Xu, H.; Fu, Q.; Gu, H.; Ye, J.*

  Multifunctional superparamagnetic nanoshells: combining two-photon luminescence imaging, surface- enhanced Raman scattering and magnetic separation

  Nanoscale, 2014, 6, 14360.

  [fulltext]
 • [37] Yang, X.; Liu, W.; Xiong, M.; Zhang, Y.; Liang, T.; Xu, M.*; Ye, J.*; Chen, H.*

  Au Nanoparticles on Ultrathin MoS2 Sheets for Plasmonic Organic Solar Cells

  Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14798.

  [fulltext]
 • [36] Ye, J.*; Lagae, L.

  Preparation of non-spherical particles by shell-shield etching for near-field nanopatterning 

  Nanotechnology, 2014, 25, 275303.

  [fulltext]
 • [35] Wang, S.; Xu, H.*; Ye, J.*

  Plasmonic rod-in-shell nanoparticles for photothermal therapy 

  Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 12275. 

  [fulltext]
 • [34] Khlebtsov, B. N. *; Ithanadeev, V. A.; Ye, J.; Sukhorukov, G. B.;Khlebtsov, N. G.

  Over-growth of Gold Nanorods by Using a Binary Surfactant Mixture

  Langmuir, 2014, 30, 1696.

  [fulltext]
 • [33] Xiong, M.; Ye, J.*

  Reproducibility in surface-enhanced Raman spectroscopy

  J. Shanghai Jiaotong University (Science), 2014, 19, 681.

  [fulltext]
 • [32]. Chen C.*; Ye J.; Li Y.; Lagae, L.; Stakenborg, T.; Van Dorpe, P.

  Detection of DNA Bases and Oligonucleotides in Plasmonic Nanoslits Using Fluidic SERS

  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2013, 19, 4600707. 

  [fulltext]
 • [31] Wen, F.F.#; Ye, J.*,#; Liu, N.#; Van Dorpe, P.; Nordlander, P.; Halas, N.J.

  Plasmon Transmutation: Inducing New Modes in Nanoclusters by Adding Dielectric Nanoparticles

  Nano Letters, 2012, 12, 5020. 

  [fulltext]
 • [30] Mazzucco, S.; Geuquet, N.; Ye, J.; Odile, S.; Van Roy, W.; Van Dorpe, P.; Henrard, L.; Kociak, M.*

  Ultralocal modification of surface plasmons properties in silver nanocubes

  Nano Letters, 2012, 12, 1288.  

  [fulltext]
 • [29] Ye, J.*; Hutchison, J.; Uji-I, H.; Hofkens, J.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Excitation wavelength dependent surface enhanced Raman scattering of 4-aminothiophenol on gold nanorings

  Nanoscale, 2012, 4, 1606.

  [fulltext]
 • [28] Ye, J.* #; Wen, F. #; Sohbani, H.; Lassiter, B.; Van Dorpe, P.; Nordlander, P.; Halas, N.*

  Plasmonic nanoclusters: near field properties of the Fano resonance interrogated with SERS 

  Nano Letters, 2012, 12, 1660.  

  [fulltext]
 • [27] Ye, J.*; Van Dorpe, P.

  Plasmonic behaviors of gold dimers perturbed by single nanoparticle in the gap

  Nanoscale, 2012, 4, 7205.

  [fulltext]
 • [26] Ye, J.*; Van Dorpe, P.

  Nanocrosses with highly tunable double resonances for near-infrared surface-enhanced Raman scattering 

  International Journal of Optics, 2012, 745982. (invited) 

  [fulltext]
 • [25] Huang, C.*; Ye, J.; Wang, S.; Stakenborg, T.; Lagae, L.

  Gold nanorings as a sensitive plasmonicbiosensor for on-chip DNA detection 

  Applied Physics Letters, 2012, 100, 173114. 

  [fulltext]
 • [24] Van Dorpe, P.*; Ye, J.

  Semishells: versatile plasmonic nanoparticles

  ACS Nano, 2011, 5, 6774. (invited)

  [fulltext]
 • [23] Ye, J.*; Lagae, L.; Maes, G.; Van Dorpe, P.

  A versatile method to fabricate particle-in-cavity plasmonic nanostructures

  Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 14394.

  [fulltext]
 • [22] Ye, J.*; Van Dorpe, P.

  Improvement of figure of merit for gold nanobar arrays plasmonic sensors

  Plasmonics, 2011, 6, 665.    

  [fulltext]
 • [21] Van de Broek, B.*; Grandiean, D.; Trekker, J.; Ye, J.; Verstreken, K.; Maes, G.; Borghs, G.; Nikitenko, S.; Lagae, L.; Bartic C.; Temst, K.; Van Bael, M.J.

  Temperature determination of resonantly excited plasmonic branched gold nanoparticles by X-ray absorption spectroscopy 

  Small, 2011, 7, 2498.

  [fulltext]
 • [20] Ye, J.*; Verellen, N.; Van Roy, W.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Plasmonic modes of metallic semishells in a polymer film 

  ACS Nano, 2010, 4, 1457.  

  [fulltext]
 • [19] Ye, J.*; Shioi M.; Lodewijks, K.; Lagae, L.; Kawamura T.; Van Dorpe, P.

  Tuning plasmonic interaction between gold nanorings and a gold film for surface enhanced Raman scattering

   Applied Physics Letters, 2010, 97, 163106. 

  [fulltext]
 • [18] Ye, J.*; Chen, C.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Strong location dependent structure enhanced Raman scattering on individual gold semishell and nanobowl particles

  Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 11222.

  [fulltext]
 • [17] Ye, J.*; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P.

  Symmetry breaking induced optical properties of gold open shell nanostructures

  Optics Express, 2009, 17, 23765. 

  [fulltext]
 • [16] Ye, J.*; Van Dorpe, P.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.

  Observation of plasmonic dipolar anti-bonding mode in silver nanoring structures

  Nanotechnology, 2009, 20, 465203.    

  [fulltext]
 • [15] Ye, J.*; Van Dorpe, P.; Van Roy, W.; Lodewijks, K.; De Vlaminck, I.; Maes, G.; Borghs, G.

  Fabrication and optical properties of gold semishells

  the Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 3110.

  [fulltext]
 • [14] Ye, J.*; Van Dorpe, P.; Van Roy, W.; Maes, G.; Borghs, G.

  Fabrication, characterization and optical properties of gold nanobowl submonolayer structures

  Langmuir, 2009, 25, 1822. 

  [fulltext]
 • [13] Ye, J.*; Chen, C.; Van Roy, W.; Van Dorpe, P.; Maes, G.; Borghs, G.

  The fabrication and optical property of silver nanoplates with different thicknesses

  Nanotechnology, 2008, 19, 325702.  

  [fulltext]
 • [12] Ye, J.*; Van de Broek, B.; De Palma, R.; Libaers, W.; Clays, K.; Van Roy, W.; Borghs, G.; Maes, G. 

  Surface morphology changes on silica-coated gold colloids

  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 322, 225. 

  [fulltext]
 • [11] Ye, J.*; Bonroy, K.; Nelis, D.; Frederix, F.; D’Haen, J.; Maes, G.; Borghs, G. 

  Enhanced localized surface plasmon resonance sensing on three-dimensional gold nanoparticles assemblies 

  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 321, 313. 

  [fulltext]
 • [10] Khlebtsov, B. N.; Khanadeyev, V. A.; Ye, J.; Mackowski, D. W.; Borghs, G.; Khlebtsov, N. G.*

  Coupled plasmon resonances in monolayers of metal nanoparticles and nanoshells

  Physical Review B, 2008, 77, 035440.

  [fulltext]
 • [9] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.*

  Synthesis and characterization of a novel electron acceptor - Fluoroperylene diimide

  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese, 2004, 25, 454.   

  [fulltext]
 • [8] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.*

  Effect of fluorination on aggregate structure of perylene diimide

  Chinese Chemical Letters, 2004, 15, 575.

  [fulltext]
 • [7] Ye, J.; Chen, H. Z.; Wang, M.*

  Preparation and characterization of chloroindium phthalocyanine nanoparticles from complexation-mediated solubilization 

  Journal of Materials Science, 2003, 38, 4021. 

  [fulltext]
 • [6] Ye, J.; Chen, H. Z., Wang, M.*

  Enhanced photoconductivity in organic single-layered photoreceptors with bipolar charge transport materials  

  Materials Chemistry and Physics, 2003, 82, 210. 

  [fulltext]
 • [5] Ye, J.; Chen, H. Z.; Shi, M. M.; Wang, M.*

  Recent development of organic electron transport materials

  Progress in Natural Science, 2003, 13, 81. 

  [fulltext]
 • [4] Shi, M. M.; Chen, H. Z.*; Wang, M.; Ye, J.

  Photoconductivity of fluoroperylene diimide/PVK composite

  Synthetic Metals, 2003, 137, 1537. 

  [fulltext]
 • [3] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.* 

  Fluoroperylene diimide: a solube and air-stable electron acceptor   

  Chemical Communications, 2003, 1710.

  [fulltext]
 • [2] Shi, M. M.; Chen, H. Z.; Sun, J. Z.; Ye, J.; Wang, M.*

  Excellent ambipolar photoconductivity of PVK film doped with fluoroperylene diimide

  Chemical Physics Letters, 2003, 381, 666.

  [fulltext]
 • [1] Pan, P. D.; Ye, J.; Wang, M.*

  Synergism in photosensitivity for a single-layered photoreceptor comprising crystalline mixture of metal-free phthalocyanine with chloroindium phthalocyanine

  Materials Chemistry and Physics, 2003, 77, 773.

  [fulltext]

Ye Research Group     CopyRight ©2017     Shanghai jiao ICP preparation 20180045